Телефон за безплатна консултация 0876059006

Какво и кого финансира ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 ?
Публикувано на 30.03.2015

Какво и кого финансира  ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 ?
В период 2014-2020 са определени 4 приоритетни области за финансиране, като 3 от тях са изцяло насочени към бизнеса в страната.
Именно трите направления, по които бизнеса може да кандидатства са : 


1. Технологично развитие и иновации.
2. Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия.
3. Енергийна и ресурсна ефективност.

По първата схема - "Технологично развитие и иновации" логично ще се насърчава иновационната активност на предприятията в областите на интелигентната специализация, като се набляга на:
- стимулиране на сътрудничеството с научните среди;
- въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност в
предприятията;
- развитие на съществуващи и въвеждане на нови финансови инструменти за
финансиране на иновационните дейности;
- подкрепа за изследователска и иновационна инфраструктура за нуждите на
бизнеса;
- популяризиране на добрите практики в иновационната дейност.

Финансирането на дейности към иновационното развитие  ще включва:
-  развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между
бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния
процес;
-  подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на
нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия;
-  подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и
иновации за нуждите на бизнеса;

Кой може да участва?
 Работещи предприятия, български предприятия в сътрудничество с други
български или европейски предприятия, висши училища и/или изследователски
организации, научни и инновационни инфраструктури, посредници по иновации; спин-
оф предприятия; иновативни, високотехнологични предприятия, предприятия,
извършващи научно-изследователски дейности, предприятия, базирани на знанието и
други участници в иновативната екосистема.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия.
Целта на схемата е да се повиши производствения капацитет на съществуващи предприятия, а също така да се стимулира разкриването на нови такива, чрез финансова подкрепа.

По първата част на схемата- предприемачеството ще се финансират следните дейности :
- финансиране на новосъздадено предприятие с до 25 000 евро безвъзмездна помощ

По втората част на схемата - повишаването на растежа и капацитета на МСП: 
мерки за повишаване на производителността,
- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), 
- инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи
- въвеждане на водещи технологични решения и/или
- реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги 

Бенефициенти:съществуващи микро, малки и средни предприятия, клъстъри, асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са
свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа
на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Енергийна и ресурсна ефективност.
 Целта на схемата е да се предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори и насърчаване на ефективното използване на ресурсите.

Какво ще се финансира:
- включва изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в предприятията;
- последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки. (енергийно ефективни машини, цялостно саниране на сгради, подмяна осветление, дограми, поставяне на термопомпи и т.н.)
- подкрепата включва инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, 
- системи за енергиен мениджмънт
- дейности свързани с използване на енергия от ВИ за собствено потребление
- разходи свързани с изготвянето на проекта за кандидатстване

Кой може да кандидатства?
-Съществуващи МСП

Всеки потенциален по ВСИЧКИ СХЕМИ  трябва да отговаря на следните критерии:

- да е регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите;
- да отговаря на българските и европейските законови изисквания за микро, малко или средно предприятие, което се удостоверява със съответната декларация;
- да има минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
- да има нетни приходи за посочения период, според категорията си: Микро - 250 хил. лева, Малко - 1 млн. лева, Средно - 6 млн. лева


По всички схеми кодът на икономическа дейност трябва да съответства на :

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

- Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
- Производство на електрически съоръжения, на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;
- Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, както и на превозни средства, без автомобили.

Интензивни на знание услуги:

- Издателска дейност, производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
- Радио- и телевизионна дейност,  далекосъобщения, дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги;
- Научноизследователска и развойна дейност.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

- Производство на хранителни продукти и напитки;
- на текстил и изделия от текстил, на облекло;
- обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;
- на дървен материал и изделия от него и корк (без мебели), от слама и материали за плетене;
- на хартия, картон и изделия от тях, печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;
- на кокс и рафинирани нефтопродукти;
- на изделия от каучук и пластмаси, от други минерални суровини;
- на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване;
-Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
-Производство на мебели;
-Производство, некласифицирано другаде.


В текста са използвани данни от одобрената от ЕК програма ОП "Иновации и конкурентоспособност" и economic.bg

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина