Телефон за безплатна консултация 0876059006

Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ?
Публикувано на 29.07.2015

Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ?

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за
съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. От всички
оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените
разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв.
, които
попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на
земеделието и храните. Индивидуални справки за получения брой точки може да се
направят на следния линк- http://www.prsr.bg.

   Всички проекти са
оценени съгласно изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката,  на обработка подлежат проектите, оценени с
над 43 точки.

   Обобщените данни
показват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления за
подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, като
преобладаваща част от проектите - 347 броя, 
включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и
зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена
субсидия от 172 146 689,52 лв. Немалък дял се пада на проектите с инвестиции и
дейности, насочени в сектор „Животновъдство” – 265 бр. с размер на заявените
разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите с
инвестиции и дейности от сектор „Етерично - маслени и медицински култури” са 67
броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия
от 26 539 160,48 лв. В рамките на 130% от бюджета, по т. 3 от Заповед №РД
09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, от общо 730 бр.
заявления за подпомагане, 422 бр. са за производство на биологични суровини и
продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти.

  В съответствие с
предвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционната
подкрепа, от всички 730 заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, 106
броя включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на
Северозападния район от страната. Проектите ще допринесат за повишаване на
конкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот в
района и ще стимулират заетостта. Размерът на посочените разходи по проектите
за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия –  62 668 695,07 лв.

    Днес в Държавен
фонд „Земеделие“ се събраха заинтересовани членове на Комитета по наблюдение
към ПРСР 2014 - 2020, които са участвали на по-ранен етап в уточняването на
критериите за подбор по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР
2014-2020 г. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов и Атидже
Алиева – Вели, зам. изпълнителен директор с ресор ПРСР, ги запознаха с
резултатите от предварителната проверка спрямо критериите за подбор по подмярката,
както и с един бърз анализ на инвестиционните намерения по сектори. „Доволни
сме, това е позитивна стъпка и знак за отвореност и прозрачност на
процедурите“, заяви Димитър Зоров, председател на Асоциацията на
млекопреработвателите в България.











  Източник - ДФЗ



Как да наемем служители БЕЗПЛАТНО ?


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина