Телефон за безплатна консултация 0876059006

Одобрена е новата програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020
Публикувано на 16.03.2015

Одобрена е новата програма


Европейската комисия е одобрила Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия програмен период, съобщиха от  Министерството на икономиката. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).


Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:

-Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета); 

-Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);

-Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета); 

-Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета); 

-Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета). 


В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

Основният фокус на програмата е съсредоточен върху Малките и Средните предприятия (МСП). За много от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия.


Очакваме първия прием на проекти по програмата !


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина