Телефон за безплатна консултация 0876059006

Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ?
Публикувано на 17.08.2015

Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ?

Здравейте, читатели! Днес описваме бившата мярката за преработка на земеделска продукция - мярка 123. 

Oчакван старт февруари 2018


Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.  Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I(виж по-долу) към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I(виж по-долу) към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

-Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

-Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

-Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

-Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

-Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

-Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

-Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.Бенефициенти

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;

Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.


Допустими разходиМатериални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга; (строеж, изграждане, реконструкция и др.)

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата(ISO)

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на предприятието. Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават.

За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия

Използваните суровини от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до 20%:Подпомагане ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.

1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,

2.Месо и месни продукти,

3.Плодове и зеленчуци, включително гъби,

4.Пчелен мед,

5.Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,

6.Растителни и животински масла и мазнини,

7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,

8.Готови храни за селскостопански животни,

9.Гроздова мъст, вино и оцет,

10.Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати.Финансиране 

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.  (ИНОВАЦИИ)

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.


Очакван прием:  02.2018 г.Как да наемем служители БЕЗПЛАТНО ?Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина