Телефон за безплатна консултация 0876059006

Процедура Ново работно място - наемане на служители
Публикувано на 21.07.2015

Процедура Ново работно място - наемане на служители
Здравейте, приятели !


В настоящата статията основно ще опишем интересна схема по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е активна към момента и проектни предложения се приемат. Също така очакваме стартирането на проекти за финансиране на самостоятелен бизнес през идната есен. В следващи статии ще дадем повече подробности.

Да започнем със процедурата "Ново работно място" :

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

- Безвъзмездната финансова помощ е 100% за микро, малки и средни предприятия и 80% за големи предприятия. Размерът на проектите е от 50 000 до 391 166 лева. 

По програмата се финансира наемане на безработни и/или неактивни лица за срок от 12 месеца и осигурява средствата за работна заплата и осигуровки на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, на която е назначено лицето. Разкритите бройки следва да водят до нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, освен ако длъжността не е овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение. Работодателят се задължава да запази половината от наетите лица за срок от една година след приключването на проекта. 

За новоназначените лица се предвижда предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен и/или обучение по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”. 
Обученията се извършват от обучаваща организация и са предвидени само за новонаетите лица, като едно лице може да бъде включено в едно обучение по професионална квалификация и едно обучение по ключови компетентности. В тях не могат да бъдат включвани други служители на фирмата. 

По програмата се финансира също работно облекло и оборудване на новосъздадените  работни места, включващо обзавеждане, ДНА, стопански инвентар и др. Допустимо е едно работно място да се ползва от повече от едно лице. Работодателят се задължава да запази предназначението на придобития инвентар за срок от 5 години. Средствата за оборудване са в размер на 30% от стойността на проекта. 

Ако работодателят предвижда да наеме хора с увреждания, програмата финансира ремонтни дейности, свързани с адаптирането на работните места, достъпност на средата и др. 
За наетите хора с увреждания се предвижда наставник, който да е лице от предприятието и да подпомогне адаптацията им на работното място. 
-Програмата финансира също така разходи за застраховки на придобитото оборудване, разходи за трудова медицина за срок от една година, разходи за визуализация и публичност и разходи за организация и управление на проекта.

ВАЖНО - Имайте предвид, че наемането на 2-3 лица, може да не достигне минималната изискуема сума за приемане на проекта ! 
Пример : Наемаме 2 лица на брутна заплата 1 000лв. 12 месеца х 2 лица х 1000лв = 24000хил.лв. + 7 000хил.лв(оборудване) + 5000 хил.лв(обучения) = 36 000 хил.лв. Проект с такъв бюджет НЕ МОЖЕ да получи финансиране, тъй като не е достигнат минималния праг, който е 50 000хил.лв.


Краен срок за прием на документи - 15 септември 2015
Бюджет - 40 000 000лв
Допустими бенефициенти - Работодатели


Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина