Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ?
Публикувано на 20.10.2015

Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ?

  „Енергийна и ресурсна ефективност"― ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори   и насърчаване на ефективното използване на ресурсите. Това е основното, към което е насочена приоритетна ос 3. 


Кой може да участва по схемата ?

 В новата програма има съществена промяна кои могат да кандидатстват за финансиране. Компании от секторите търговия и услуги най-вероятно - няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ. Според Класификацията на икономическите дейности 2008 това засяга фирмите от сектор G "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети"; Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" или Сектор M "Професионални дейности и научни изследвания".

 Предприятия, чиито код на икономическа дейност попада в сектор "C Производство на...." ще бъдат допустими, но предстои да видим кои други сектори ще бъдат включени в схемата.

 Към момента допустимите кандидати са описани като : Съществуващи предприятия (извън секторите на търговия и

услуги)


 За какво може да се кандидатства ?

- изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в предприятията, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки .

- инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, 

- системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базиранисистеми за управление на енергийната ефективност,

- високоефективни микро и малки когенерации и модернизация на мрежи и др.,които водят до повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия.

- съпътстващи дейности и такива, свързани с използване на енергия от ВИ за собствено потребление (електрическа и топлинна

енергия и енергия за охлаждане). 

- СМР(Строително-монтажни работи)  за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на сградния фонд на производствените сгради на предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и обвързаността на тези дейности.


Примерни дейности, които могат да се финансират :


-Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария на въглища.

-Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел осигуряване отоплението на ограничен брой работни места вместо на целия производствен цех.

-Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана със вентилатори с честотно регулиране.

-Нови ефективни електромотори за приложение в системи за задвижване, врати, помпи, лентови транспортьори и др. 

-Ново производствено оборудване (например преси, смесители, сушилни, роботизирано заваряване и др.) за намаляване на енергийната интензивност.

-Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.

-Соларна система за подгряване на вода (например за отопление на помещения и подгряване на вода).

-Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.

- СМР(строително-монтажни дейности) - смяна прозорци, врати, дограми, саниране с енергийно ефективни материали и други.


Кога отваря програмата ? 


Очакваният прозорец -  през месец декември 2015.
Как да наемем служители безплатно ? 
Как да санираме фирмени пространства и да изградим стая за почивка ?

Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина