Телефон за безплатна консултация 0876059006

Стартират първите схеми по ОП Развитие на Човешки Ресурси
Публикувано на 20.03.2015

Стартират първите схеми по ОП Развитие на Човешки Ресурси

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн.лв. Разпределението на средствата е осигурено по операциите „Нови алтернативи“ и „Младежка заетост“, които ще получат съответно по 65 млн.лв. и 35 млн.лв. Бенефициенти са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. 

Операцията „Нови алтернативи” е насочена към Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Очаква се 12 000 лица с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, да се възползват от социалните услуги. Целеви групи по проекта са хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. 

Конкретен бенефициент на операцията е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 264 общини и 23 района на Столична община. Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания. Чрез „Нови алтернативи“ ще продължи предоставянето и на услугата „Личен асистент“ в национален мащаб, която вече ще се реализира на принципа „индивидуален бюджет“. Целта е лицата с увреждания и затруднено обслужване да получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”, като сами ще определят как тя да бъде организирана във времето. По този начин, новата операция ще надгради вече изтеклата „Алтернативи“ и ще осигури възможност за продължаване на предоставянето на услугата на уязвимите групи. Проектът ще се изпълнява в рамките на 13 месеца. 

Операция „Младежка заетост” е насочена към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. Очаква се да бъдат обхванати 8 000 безработни лица до 29 г., от които 480 с постоянен или настоящ адрес на територията на област София и 7 520 в страната. Чрез дейностите по операция „Младежка заетост“ ще се даде възможност на младежи до 29 годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. С изпълнението на процедурата ще бъдат направени инвестиции в дейности, свързани с въвеждане на т.н. „Младежка гаранция”. Проектът ще се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност 25 месеца. 

До дни предстои сключване и на договор по процедура „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на национална стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020” по Приоритетна ос 3 на ОП РЧР 2014-2020 – Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. Конкретен бенефициент по схемата е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет чрез Администрация на Министерски съвет. Одобрена сумата на безвъзмездната финансова помощ по конкретната схема е на стойност 2 млн. лв.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина