Телефон за безплатна консултация 0876059006

Технологична модернизация за МСП стартира този месец ?
Публикувано на 24.03.2015

Технологична модернизация за МСП стартира този месец ?

„ОП „Иновации и Конкурентоспособност” е основен програмен документ на национално ниво, който очертава помощта на българския бизнес от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г", подчерта министърът. Общият бюджет на програмата е 1 390 135 930 евро,  като от тях 85% са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% -  национално съфинасиране.

„Ресурсът на оперативната програма е разпределен в 5 приоритетни оси. Основният фокус на програмата е съсредоточен върху иновациите и малките и средни предприятия. В рамките на приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подпомагат иновациите, като финансирането по нея е в размер на 250 млн. евро. Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП е с ресурс от 593 млн. евро, а бюджетът на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е 264 млн. евро.", посочи министър Лукарски. „По Приоритетна ос 4 е предвидено Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ и Подкрепа за изграждането на територията на България на междусистемна газова връзка  България – Сърбия“. Приоритетна ос  5 е за Техническа помощ  за подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по ОПИК.

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет  на Малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на март. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях. Очаква се още по първата процедура документите да могат да се подават изцяло по електронен път, съобщи Ивелина Пенева, изпълняваща длъжността зам.директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК).   Министър Лукарски обяви, че в Министерство на икономиката ще обяви конкурс за нов ръководител на дирекцията, отговаряща за ОПИК.

Източнкик : Министерство на икономиката


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина