Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Публикувано на 11.02.2016

Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Здравейте, 

наредбата по мярка 6.3 е публикувана и вече се подават проектни предложения. Очаква се голям брой кандидати да подадат проектни предложения. В следващите редове представяме едно резюме на програмата, което ще се допълни, когато окончателният вариант е наличен.
Допустими кандидати:


1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;

2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО); Добре е да се насочите към горната граница от 7999 СПО , но БЕЗ да я преминавате.

3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).

Съвет:  При подаване на годишната данъчна декларация през 2016, си сметнете колко доходи имате да декларирате, за да предвидите каква сума от земеделска дейност трябва да добавите.

ВАЖНО

НЕ са допустими кандидати, които са били одобрени по мерки 112 млад фермер и мярка 141(не са минали 5 години) или са подали проектно предложение по мярка 6.1 и то е одобрено. Ако проектът е отхвърлен, то трябва обосновано да се докаже защо стопанството е спаднало под 8 000 евро СПО.


Приоритетни кандидати (получават по-висока оценка на проектното предложение):


- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни животни.

- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;

- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (списък с необлагодетелствани и планински райони)

- на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..


Списък на приоритетни животни :

Говеда и биволи
Телета и малачета до 1 г. 

Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване 

Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

 Млечни крави и биволици

 Крави от месодайни породи

 Овце - млечнии овце - месодайни

 Кози

 Свине, Прасенца под 45 дни 

Пчелни семейства


Финансиране:

Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.Мярката е отворена до 12 август.Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства


Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейностиБъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.


Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина