Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства
Публикувано на 30.01.2016

Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства
Очакван старт на процедурата - октомври 2016Подходящи кандидати:

- земеделски стопани, притежаващи най-малко 8000 СПО
- юридически лица
- признати групи производители и признати организации на производители Допустими разходи и инвестиции:

- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
- създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
- закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
- закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти

Какво можем да закупим ? - Трактори, комбайни, да санираме, ремонтираме/реконструираме, построим сграден фонд за стопанството.
Размер на финансирането:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Финансовата помощ се увеличава с 10% на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;(мярка 6.1,мярка 112)
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
5 Финансовата помощ се увеличава с 10% на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.

Максималното финансиране НЕ МОЖЕ да превишава 60%.

Сумата, която кандидат може да получи е до 1 000 000 евро.


Кое се финансира приоритетно ?

- Инвестиции в сектор "Плодове и зеленчуци", "Животни" и "Етеричномасленни и медицински култури"
- Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
- Проекти, предвиждащи наемане на работни лица
- Проекти на кандидати, одобрени по мерки 112, 141, 6.1, 6.3
- Проекти изпълнявани на територията на селски район
- Проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
- Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
- Проекти, които плануват на 65% от разходите да са свързани с СМР (строителство, ремонти и др.)
- Проекти от Северозападния регион
- Проекти, подадени от бенефициенти, които са съществували най-малко 3 години на пазара и имат нает персонал. Бюджет : 237 млн. евро.Прозорец за прием на проекти: месец октомври, 2016Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст