Телефон за безплатна консултация 0876059006

Процедура Eнергийна ефективност за МСП
Публикувано на 07.12.2015

Процедура  Eнергийна ефективност за МСП

Здравейте,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.


Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 1 500 000 лева.
Какво е ясно ? 


ЦЕЛ НА СХЕМАТА:

• Предоставяне на фокусиране подкрепа на българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

БЮДЖЕТ:

• Общ бюджет – 176 024 700 лв. (90 млн.евро) като финансирането от ЕФРР е 149 620 995 лева (76 500 000 евро), а националното съфинансиране се равнява на 26 403 705 лева (13 500 000) евро.
Кои предприятия могат да участват ? 


• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

• Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

• Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

• Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:

- сектор B „Добивна промишленост”;
- сектор C „Преработваща промишленост”;
- сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
- сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
- сектор F „Строителство“ .
Секторът, в който попадате, може да се определи от вашата дейност. "Код на основна икономическа дейност" е основният момент в определянето на допустимостта на предприятието.Кои са допустимите дейности и разходи ? • Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

• 1) Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в опростен енергиен одит, извършен от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ:
• Придобиване на ДМА и ДНА за мерки за ЕЕ;
• СМР на производствени сгради и/или на мерки за ЕЕ.


• 2) ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна ефективност;•Елемент Б „Услуги“(незадължителен)

•1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
• 2)Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
•3) Извършване на опростен енергиен одит - до 20 000 лв;
•4) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;
•5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
•6) Одит на проекта – до 5 000 лв.Примерни дейности, които могат да се финансират :

-Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария на въглища.
-Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел осигуряване отоплението на ограничен брой работни места вместо на целия производствен цех.
-Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана със вентилатори с честотно регулиране.
-Нови ефективни електромотори за приложение в системи за задвижване, врати, помпи, лентови транспортьори и др. 
-Ново производствено оборудване (например преси, смесители, сушилни, роботизирано заваряване и др.) за намаляване на енергийната интензивност.
-Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.
-Соларна система за подгряване на вода (например за отопление на помещения и подгряване на вода).
-Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.
- СМР(строително-монтажни дейности) - смяна прозорци, врати, дограми, саниране с енергийно ефективни материали и други.
- Строителните фирми ще могат да закупуват строителна техника - багери, булдозери и др.Какво е финансирането ?Интензитет на помощта при режим "Регионална помощ"Интензитет на помощта за режим „de minimis”
• До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“
• До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“

Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“
•До 65 % за микро и малки предприятия
•До 55 % за средни предприятияКои ще са с предимство при оценката на проектните предложения ? 


• Проектът се изпълнява в сектори с висока енергийна интензивност;
• Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране
• Проектът включва дейности за пречистване на отпадъчни води, за рециклиране на бракувана продукция или за използването на рециклирани суровини;
• % заложено намаляване на емисиите на парникови газове в резултат от изпълнението на проекта
- Предприятия с добри финансови показатели;Колко, кога ?


Минимален размер на помощта - 50 000 лева
Максимален размер на помощта - 1 500 000 лева
Максимална продължителност на проектите - 18 месеца
Срок на прием на проектни предложения - 120 дни


Процедура Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧРБъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина