Телефон за безплатна консултация 0876059006

Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки !
Публикувано на 10.09.2015

Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки !

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № РД 09-434 от 15.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.

    От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекти с общ размер на финансова помощ 128 691 640 лв. На последващо разглеждане подлежат общо 1 686 проекта за 82 436 970 лв., които попадат в рамките на 120% от размера на бюджета, определен със заповедта за прием, увеличен с шест проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане.

    Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк - http://www.prsr.bg.

    Проектите са оценени съгласно изискванията на Наредба № 14 от 28.05.2015 год. за прилагане на подмярка „6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки.

   Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64% (1 686 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 6.1.

Източник: ДФЗ

Искаме да се похвалим, че 100% от подадените ни проектни предложения попадат в границата 35-45 точки.

Oчакваме в края на класирането да останат проекти с по 32-34 точки.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина