Телефон за безплатна консултация 0876059006

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?
Публикувано на 30.11.2015

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).


На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г.


 Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия",  "Енергийна ефективност в МСП" и "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" .

 

Интересен момент представлява нова програма за въвеждане на иновации от стартиращи фирми(стартиращи фирми са определена за такава, когато "имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения")


Бюджетът по схемата е нисък - определени са 19.5 млн. лв. за процедурата(ще стигнат за 50 проекта, които са заявили максималните допустими разходи). Схемата се финансира по режим "де минимис", което означава, че сумата, която предприятие може да получи е до 391 166лв.

 

 

 

Ето и основните моменти :  Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

 

 

Допустими кандидати:

• Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са
само кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години към
крайната дата за подаване на проектни предложения;

 • Кандидати могат да
участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова
помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;

 • Кандидати могат да
участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова
помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия
с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

 

Допустими проекти:

 • Изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на


 • Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС);


 • Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация;

 


Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;


2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;


 3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.


4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;


 5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;


6/ Разходи за външни услуги за:


 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;


 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);


 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;


 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;


• разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;


 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;


 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;


 7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.


8/ Разходи за визуализация


 

Минимален размер на
помощта - 50 000 лв.

 

 Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

 

Интензитет на помощта
- до 90% от общите допустими разходи по проекта.

 

 

Изпълнението на
проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или
процес, попадащи в обхвата на тематичните области на (ИСИС):

мехатроника и чисти технологии;

 • ИКТ и информатика;

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

• нови технологии в креативните
и рекреативните индустрии.Очакван старт на процедурата: март 2016
Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧРБъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина