Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги)
Публикувано на 05.03.2015

Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги)

Новата мярка 6.4 отговаря на миналите 312/311 и се отнася към инвестиции в установяването и развитието на НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ дейности. 


Очаква се процедурата да стартира през първата половина на 2018-та година.Подготовката на проектни предложения може да започне.По мярка ще се подпомагат следните дейности:

-Развитие на селския туризъм(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на същите услуги)

-Развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности, привлекателни за туристите (конна езда, колоездене, фототуризъм, различни видове спорт на открито)

-Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности)

- Производство на неземеделски стоки и материали

- Предоставяне на услуги за ВСИЧКИ икономически сектори(грижи за деца,възрастни хора; счетоводство,ветеринарни услуги,фризьорство,търговия, автомивка, спортен клуб и т.н.)

-Развитие на технологии в областта на "зелената енергия", включително на енергия от ВЕИ за СОБСТВЕНО потребление.


Бенефициенти:

-Земеделски производители или Микропредприятия (до 9 човека), регистрирани като ЕТ,ЕООД,ООД или бенефициенти, които желаят да регистрират фирма.

-Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или постоянен адрес на територията на СЕЛСКИ район.


Допустими разходи:

- Изграждане, придобиване или подобрението на недвижимо имущество;

-Закупуване на машини и оборудване

-Общи разходи- за консултантски услуги, архитекти, инженери и т.н.-

-Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер, патенти, лицензи, авторски права и други.


Допълнителна информация:

Финансовата помощ е в размер на 75% от разходите по проекта(към момента това е официалната информация, като източници от ДФЗ твърдят, че помощта може да бъде редуцирана до 50%), като максимумът на помощта, която един проект може да получи е 200 000 Евро. Минималната стойност на целия проекта е 10 000 евро, а максимумът 400 000Е.

Допустими са авансови плащания в размер на 50% от ОДОБРЕНАТА субсидия.

Добре е да се посочи, че по предварителна информация приоритет ще се дава на:

-Проекти, подадени от кандидати, които притежават опит или образование в сектора, за който кандидатстват

-Кандидати, осъществяващи дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване.

-Проекти, включващи иновации.

-Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм.

-Проекти, създаващи работни места.

-Проекти за производствени дейности.

-Проекти на кандидати, одобрение за подпомагане по мярка 6.2


Възможни  проекти за финансиране:

Дентален/зъболекарски/лекарски кабинет, Счетоводно/архитектурно бюро, Дърводелски и други цехове, Автосервиз/автомивка, Козметични/фризьорски салони, Пекарни/сладкарници, IT-фирми, Домове за възрастни хора,Къщи за гости и т.н.


За всеки един приоритет ще се присъждат точки, чрез които ще се определя одобрението на проекта. Критериите все още НЕ СА гласувани и не са одобрени към момента.

В рамките на мярката ще се финансират неземеделски дейности, от всички сектори на икономиката с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги както и определени за недопустими в Регламент 1407/2013
 ВАЖНО - Проектни предложения с къщи за гости,хотели и т.н. няма да бъдат допустими ако попадат в този списък.


Кои са селските райони в България? - ЛИНК  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина