Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата
Публикувано на 02.03.2016

Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата

Здравейте,

по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

През 2018 е заложен прием по процедурата.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.(църкви, храмове, джамии и т.н.)


Финансиране:

1 Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

2 Финансовата помощ е в размер на 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро. 

Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.Допустими разходи:

1.Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.Критерии за оценка на проектните предложения:

-Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

-Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта


*Към момента се провеждат допълнителни консултации, при които ще се оформят още на брой критерии, които ще участват в крайното класиране.Кога ще се кандидатства ?

Месец юни през 2018 е заложен като стартиране на прием на проектни предложения.
За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


ПРЕГЛЕДАЙТЕ И:

  1. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  2. Mярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
  3. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства
  4.  Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн 

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина