Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 8.6 - преработка и търговия с дървесина - отворена до 31 юли
Публикувано на 25.08.2017

Мярка 8.6 - преработка и търговия с дървесина - отворена до 31 юли

Здравейте,

мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ е отворена за участие от потенциални бенефициенти. Това означава, че собствениците на гори ще могат да участват с проектни предложения тази година през месеци май, юни и юли. Процедурата е насочена към преработка и маркетинг на дървесина от лица ползватели на минимум 0.5ха горски масиви.
Допустими кандидати:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 5 декара горски територии;

2. местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 5 декара горски територии;

3. общини, собственици на минимум 100 декара горски територии;

4. микро, малки и средни предприятия;

5. горски стопани, доставчици на услуги.Допустимите дейности по процедурата:

1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

2. Сушене и импрегниране на дървен материал;

3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране. 


                                                         СПИСЪК

                на производствата преди индустриална преработка на дървесина

     (Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване)

1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

2. Сушене и импрегниране на дървен материал;

3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране. За изпълнение на дейностите, кандидатите могат да инвестират в:

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината.
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината.
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.Размер на финансирането:

 • Минимална сума на проект - 5 000 евро.
 • Максимална сума на проект- 500 000 евро.
 • 50% субсидия.

Кандидати, които развиват дейност ИЗВЪН територията на селски район получават 40% субсидия.


Бюджетът по настоящата процедура е 18 000 000 €.По-високо оценяване(повече точки при оценката) получават следните кандидати:

 1. проекти с местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по високият процент)
 2. техника, за която се кандидатства трябва да притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност)
 3. приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост - наемане на служители, запазване на работни места, като за всяко запазено старо или отворено ново работно място ще се дават по 2 точки, но не повече от 50 сумарно.Проектни предложения ще се подават през електронната система ИСУН.За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


 • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина