Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ?
Публикувано на 20.09.2015

Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ?

Здравейте, читатели !

Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за същите дейности в градски район.


Мярката, която ще финансира стартирането на собствен бизнес в селски райони се именува - Мярка 6.2 Стартова помощ за неселскостопански дейности в селските райони. Както личи от името, мярката ще се прилага САМО в общини, в които най-голямото населено място НЕ превишава 30 000 души население.

Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията(до 9 души персонал) в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.


За какво може да се кандидатства ?


Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности,фризьорство и козметични услуги, и услуги базирани на ИТ и др.);

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.


Важно е да се отбележи, че на подкрепа подлежат САМО микропредприятия( фирми до 9 души персонал-ЕТ,ЕООД,ООД и т.н.). Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен
адрес за физическите лица на територията на селски район.


Важно е да се отбележи, че според ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ документи, които все още не са влезли в сила, приоритет ще получават следните дейности:

Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
Създаване на заетост.

Какво ще е финансирането ?

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.
Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.
Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

Допустимо е комбинирано кандидатстване по подмярка 6.1, 6.4.  При интегрирани проекти заявлението се проверява за съответствие с
критериите за допустимост и подбор на двете мерки.


Очакваме мярката да стартира през второто тримесечие на 2016-та година.Субсидирано наемане на служители? - Вижте как ! 


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина