Телефон за безплатна консултация 0876059006

Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК
Публикувано на 25.09.2017

Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК

Здравейте,

дългоочакваната процедура за насърчаването на предприемачи в ранен етап на развитие е на обществено обсъждане.

По процедурата ще се създават и подпомагат нови предприятия, които попадат в приоритетните сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Бюджетът на процедурата е в размер на 35млн. евро.  Минималният размер на подпомагането, което може да се получи е 50 000 лева, а максималният - 391 000 лева. 


Обща рамка на процедурата:


1. Допустими кандидати:


 • Регистрирани преди окончателното обявяване на процедурата юридически лица, които имат ПО-МАЛКО от 2 приключени финансови години. (Кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър след 31.12.2015 г.)
 • Юридическите лица трябва да са притежание на 1 физическо лице(при ООД - едно физическо лице трябва да притежава НАД 50% от юридическото)
 • Физическото лице трябва да НЯМА участие в други дружества(трябва да има само 1 фирма)

 • Допустими са кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността за която се кандидатства в следните направления: 

 1. С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 2. С20 „Производство на химични продукти“;
 3. С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 4. С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 5. С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 6. С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 7. С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 8. J58 „Издателска дейност“;
 9. J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 10. M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
 11. С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 12. С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 13. С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 14. С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;
 15. С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
 16. С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
 17. С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 18. С25.62 „Механично обработване на метал“;
 19. С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 20. С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 21. С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 22. J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 23. J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 24. M71.11 „Архитектурни дейности“;
 25. M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 26. M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;


2. Допустими разходи:


 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.
 • Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи.


3. Приоритет при оценката на проектното предложение получават:


 • проекти на жени предприемачи 
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) 
 • проекти на социални предприятия 
 • проекти, които се изпълняват  на територията на Северозападен регион за планиране
 • проекти на кандидати, които притежават опит или висше образование за сектора, който развиват


По процедурата се приемат мнения и коментари до 05.10.2017. Трябва да се знае, че окончателния вариант на процедурата може да претърпи промени.


 • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина