Телефон за безплатна консултация 0876059006

От днес се приемат проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Публикувано на 14.04.2015

От днес се приемат проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Както споменахме в по-ранни публикации, считано от днес 14.04.2015 се приемат проекти относно мярката за модернизиране на земеделските стопанства. Приемът ще продължи съответно:

- до 18.05.2015 за проекти, които включват САМО закупуване на земеделска техника;

- до 08.06.2015 за проекти, които включват и други инвестиции освен закупуването на техника (строителни дейности + техника; само строителни дейности; създаване на трайни насаждения и т.н.)

Работим по проекти, дори да остават по-малко от 30 дни до края на приемането на проектни предложения!

Поставяме и малко допълнителна информация относно програмата :

Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично- маслени и медицински култури" и производство на "технически култури", то условието за доказване на доход от земеделска дейност отпада.Стандартния производствен обем на стопанството (СПО) трябва да бъде минимум 8000 евро.

На този прием няма да се приемат колективни инвестиции !

На този прием няма да се приемат проекти за интегрирани проекти!

Финансова подкрепа: 50% до 70% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими разходи:

-Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество

-Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително софтуер( трактори, комбайни, редосеялки и всички други в подкрепа на стопанството)

-Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове, бързорастящи храсти и т.н.

-Общи разходи свързани със съответния проект- консултантски разходи, такси, хонорари за архитекти, инженери, ноу-хау и т.н.

-Разходи за закупуване на земя, но само до 10% от стойността на допустимите разходи към проекта.

Приоритет при оценката на проектите ще се дава на:

-Проекти представени от млади земеделски  производители 

-Проекти подадени относно инвестиции в сектор "Плодове и зеленчуци"

-Проекти подадени относно инвестиции в сектор "Животновъдство"

-Биопроизводители

-Проекти в сектор "Етерично- маслени и медицински култури"

-Проекти за инвестиции за производство и преработка на "Технически култури"

- Инвестиции за повишаване енергийната ефективност в стопанствата

- Проекти за иновации в стопанствата


Бюджет : 150млн. евро.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина