Телефон за безплатна консултация 0876059006

Предприемачи в сектори Архитектура и Фотографски дейности получават до 80% финансиране
Публикувано на 09.10.2017

Предприемачи в сектори Архитектура и Фотографски дейности получават до 80% финансиране

Здравейте, 

процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК ще финансира редица предприемачи от различни сектори на развитие, сред които са такива, които развиват дейност в сектори на икономическа дейност : "Архитектура" и "Фотографски дейности".  Съответно икономическите дейности, които трябва да извършват са:Сектор "Архитектура"

- Консултации по архитектурни дейности

- Проектиране на сгради

- Териториално и градоустройствено планиране и паркова архитектураСектор "Фотография"

- Търговска и потребителска фотография

- Портретна фотография за паспорти, документи, сватбени тържества и други

- Фотографии за реклами, издателска дейност, мода, недвижими имоти с туристическа цел

- Фотографиране от въздуха (дронове и други)

- Видеозаснемане на събития: сватби, годишнини и други тържества

- Обработка на филми;

- Проявяване на филми

-  Експресно фото

- Обработка на диапозитиви 


Сектор "Производство на изделия от текстил (без облекло)"

Подготовка на предене на текстилни влакна

- Производство на прежди, конци и платове

- Производство на текстилни изделия (без облекло) : спално бельо, одеяла, килими и други

1. Допустими кандидати:

Регистрирани преди окончателното обявяване на процедурата юридически лица, които имат ПО-МАЛКО от 2 приключени финансови години. (Кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър след 31.12.2015 г.)

Юридическите лица трябва да са притежание на 1 физическо лице(при ООД - едно физическо лице трябва да притежава НАД 50% от юридическото)

Физическото лице трябва да НЯМА участие в други дружества(трябва да има само 1 фирма)


2. Финансиране:

    80% от стойността на проектното предложение 
    Минимален размер на финансиране: 50 000 лв. - Максимален 200 000 лв.3. Допустими разходи:

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.
 2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) 
 3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
 4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.
 5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи.4. Приоритет при оценката на проектното предложение получават:


 • проекти на жени предприемачи 
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) 
 • проекти на социални предприятия 
 • проекти, които се изпълняват  на територията на Северозападен регион за планиране
 • проекти на кандидати, които притежават опит или висше образование за сектора, който развиват
Други допустими сектори за подпомагане са:

 1. С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 2. С20 „Производство на химични продукти“;
 3. С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 4. С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 5. С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 6. С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 7. С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 8. J58 „Издателска дейност“;
 9. J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 10. M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
 11. С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 12. С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 13. С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 14. С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;
 15. С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
 16. С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
 17. С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 18. С25.62 „Механично обработване на метал“;
 19. С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 20. С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 21. С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 22. J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 23. J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 24. M71.11 „Архитектурни дейности“;
 25. M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 26. M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

 • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина