Телефон за безплатна консултация 0876059006

Предстои откриване по мярка 4.1 (мярка 121)
Публикувано на 24.02.2015

Предстои откриване по мярка 4.1 (мярка  121)


Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившата мярка за модернизация 121) :

Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично- маслени и медицински култури" и производство на "технически култури", то условието за доказване на доход от земеделска дейност отпада.Стандартния производствен обем на стопанството (СПО) трябва да бъде минимум 8000 евро.

На този прием няма да се приемат колективни инвестиции !

На този прием няма да се приемат проекти за интегрирани проекти!

Финансова подкрепа: 50% до 70% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими разходи:

-Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество

-Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително софтуер

-Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове, бързорастящи храсти и т.н.

-Общи разходи свързани със съответния проект- консултантски разходи, такси, хонорари за архитекти, инженери, ноу-хау и т.н.

-Разходи за закупуване на земя, но само до 10% от стойността на допустимите разходи към проекта.

Приоритет при оценката на проектите ще се дава на:

-Проекти представени от млади земеделски  производители 

-Проекти подадени относно инвестиции в сектор "Плодове и зеленчуци"

-Проекти подадени относно инвестиции в сектор "Животновъдство"

-Проекти в сектор "Етерично- маслени и медицински култури"

-Проекти за инвестиции за производство и преработка на "Технически култури"

- Инвестиции за повишаване енергийната ефективност в стопанствата

- Проекти за иновации в стопанствата


Бюджет : 150млн. евро.

Старт на мярката: Края на месец март, като приемът ще бъде с продължителност около два месеца.


[category=8]


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина