Телефон за безплатна консултация 0876059006

Публикуван е окончателния вариант на мярка 4.1 ! Линк за изтегляне
Публикувано на 23.03.2015

Публикуван е окончателния вариант на мярка 4.1 ! Линк за изтегляне

Наредбата е качена на сайта на "Програма за развитие на селските райони". Все още липсва няма заповед за стартиране на прием по мярката. Отново спусната информация от МЗХ, казва че приемът по мярката ще стартира след Великден.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.


Финансирането по мярката ще бъде 50% от стойността на проекта, като тази помощ се покачва с 10% за проекти включващи:

1.  проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

 (3) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г.


В прикачения файл можете да се запознаете с текста на мярката.

Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина