Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР
Публикувано на 25.11.2015

Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР

Здравейте!

  Очаква се в следващите дни да бъдат публикувани за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очакваният бюджет на процедурата е 80 млн. лева, като безвъзмездната помощ за микро, малки и средни предприятия ще бъде 100%, а за големи предприятия – 80%. Размерът на финансиране на един проект от страна на ОПРЧР ще бъде между 50 000 и 391 166 лв. Допустими ще са предприятия от всички сектори, с изключение на сектор  рибарство и аквакултури и в областта на първичното производство на селскостопански продукти. Кандидатите трябва да разполагат с финансов ресурс за 2014 и 2015 година в размер на 20% от стойността на исканата финансова помощ и да са осигурили задължителните здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
Очаква се допустимите дейности по проекта да бъдат шест:


- първата от тях ще финансира различни форми на разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми за заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Също така ще се финансира въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Дейността може да бъде изпълнена от служители на фирмата, както и да бъде възложена на външен изпълнител. Стойността на дейността е ограничена до 5% от сумата на проектното предложение.

- втората допустима дейност по проекта ще бъде осигуряване на организиран транспорт на служителите до и от работното място за период от 12 месеца. Дейността е сходна с познатата вече процедура „На път“, остава в сила органичението служителите да не бъдат транспортирани на повече от 100 километра в едната посока, но за разлика от предишната процедура, не се предвижда ограничение в разхода за километър. Превозът може да бъде извършен със собствен транспорт, както и с наети лицензирани превозвачи.
- третата допустима дейност е една от най-атрактивните за работодателите, тя включва мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Примерни дейности са закупуването на колективни предпазни средства, обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения; закупуване на РО и ЛПС; внедряване и сертифициране на стандарти за безопасни условия на труд; обучения на служителите. По тази дейност към момента не са предвидени бюджетни ограничения, но нашето мнение е, че такова ще има в насоките за кандидатстване поради спецификата на Европейския социален фонд. Твърде вероятно е ограничението да бъде само за закупуването на оборудване (КПС и обезопасяване на съществуващи обекти и мощности), но е възможно да бъдат посочени и лимити за обученията (минимален брой часове; максимална цена на обучение). Не очакваме лимити за РО и КПС, както и за внедряването на стандарти.
- четвъртата дейност е свързана с осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. Към момента се предвижда ограничение в средствата в рамките на 20% от бюджета за СМР.
- дейност 5 -  Организация и управление на проекта – 10% от общия бюджет
- дейност 6 - Визуализация на проекта – до 2% от бюджета за проекти на стойност 195 583 лв. И до 1% за проекти на по-висока стойност. Кои програми ще стартират до края на годината ? част I Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина