Телефон за безплатна консултация 0876059006

Стартира процедура по схема - Подобряване на производствения капацитет в МСП
Публикувано на 03.04.2015

Стартира процедура по схема - Подобряване на производствения капацитет в МСП

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  (Бившата схема за технологична модернизация в МСП) е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията. Схемата отговаря на бившата "Технологична модернизация в МСП"

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

Критерии за допустимост:

-Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти; 

-Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

- Нетни приходи от продажби :

Микро предприятие       ≥ 200 000 лева

Малко предприятие ≥ 1 000 000 лева

Средно предприятие ≥ 6 000 000 лева

-Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

-Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“


Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“


Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.


Допустими по процедурата са следните видове разходи: 

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта ;

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.


Минимален и максимален размер на безвъзмездната  финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:


Микро предприятия- 100 000 лева- 500 000 лева

Малки предприятия- 200 000 лева- 750 000 лева

Средни предприятия- 300 000 лева- 1 000 000 лева

От това следва, че стойността на целия проект трябва да бъде в следните граници:


За предприятия, които изпълняват проект извън Югозападен район на планиране:

•микро предприятия - 142 857,14 лв.;


•малко предприятие - 285 714,29 лв.;


•средно предприятие - 500 000,00 лв.


За предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране:

•микро предприятия - 222 222,22 лв.;


•малко предприятие - 444 444,44 лв.;


•средно предприятие - 857 142,86 лв.


Помощта е в процентен размер съответно:

Микро и малки предприятия - 70% (45% за МСП в Югозападен район на планиране)

Средни предприятия - 60% (35% за МСП в Югозападен район на планиране)


 Процедурата има 3 крайни срока за подаване на проектни предложения:

1 - 08 юли 2015, за кандидати с КИД - нискотехнологични и средно технологични промишление производства.

2 - 08 септември 2015 за кандидати с КИД - високотехнологични промишлени производства.

3- 09 ноември 2015 за кандидати с КИД - сектор на интензивните на знание услуги.Действайте !   • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина