Телефон за безплатна консултация 0876059006

Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020
Публикувано на 18.06.2015

Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020

Здравейте,

в следващите редове представяме схемата по ОП "РЧР" - АКТИВНИ.


Целите на мярката: - да се идентифицират младежи до 29 години, които не работят, нямат завършено

образование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, с цел включването

им в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им на

работа или връщането им в образователната система.Целевата група ? – всички НЕрегистрирани в Бюрото по труда младежи между 15 и 29 години, които не са

имали възможността да завършат своето образование, но искат да го направят, или да получат

обучение за придобиване на квалификация за започване на работа.Как? – различни видове организации ще си партнират на местно и регионално ниво, за да открият

и помогнат на младежите в намирането на тяхното място на пазара на труда, както и във

връщането им в училище или получаването на необходима квалификация за започване на работа.

Те са неправителствени организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда,

центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за професионално обучение,

социални партньори, общини и райони на общини, работодатели и др.


Какво? – ще бъдат организирани информационни кампании и трудови борси. Ще се провежда

индивидуална работа с младежите - психологическо подпомагане при търсенето и намирането на

работа, професионално ориентиране и обучение, насочване към образователни институции за

връщането им в училище, осъществяване на връзка с работодатели за устройване на работа или

подпомагане регистрацията им в Бюрата по труда. 


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст

включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им

на пазара на труда, в т.ч.:

 информационни кампании и събития;

 трудови борси;

 индивидуална работа с идентифицираните лица:

 изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;

 професионално ориентиране;

 психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на

труда;

 насочване към образователни институции и структури на Министерството на

образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на

образованието;

 насочване към включване в обучение;

 осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;

 насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на

неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или

ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална

компетентност - САМО във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след

обучението (по заявена готовност от работодател).


Изпълнители по процедурата могат да бъдат :

Þ    неправителствена организация;

Þ    организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда; 

Þ    център за информация и професионално ориентиране;

Þ    център за професионално обучение; 

Þ    социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);

Þ    община или район на община

Þ    работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).


Финансиране :

Минимален размер на проект:    200 000  лева

Максимален размер на проект:   391 166 лева

Интензитет: 100 %


Срокове :

31.08.2015 

Проектите се подават само по електронен път, с квалифициран електронен подпис.


Как се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ?


Схема "Ново работно място 2015" е публикувана за обсъждане със заинтересовани лица


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина