Телефон за безплатна консултация 0876059006

Програми

Национални и международни програми за финансиране Национални и международни програми за финансиране
27.02.2015

Тук влизат всички програми за финансиране, които не се покриват от Европейските фондове и програми. Такива са национални програми относно подобряване на условията на труд, стартиращи фирми, подобряване на енергийна ефективност с иновационен характер и други.Тук попадат и добре известните програми "Хоризонт 2020", Cosme 2014-2020, TRIGGER и други.[category=12]

Вижте още

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Програма за развитие на селските райони 2014-2020
26.02.2015

Една от най-желаните и подходящи за бизнеса програми. Подпомага земеделски и неземеделски дейности в селските райони. Подпомагани проекти са свързани с развитие на земеделски стопанства, предприятия в производствения сектор, туризмът, услугите, стартиране на самостоятелен бизнес и други.http://prsr.government.bg/[category=9]

Вижте още

Оперативна програма Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност"
26.02.2015

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност" е основа за бизнеса в национален план. Заложени в нея са три основни типа растеж според "Европа 2020":- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична икономика, с по ефективно използване на ресурси;- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи нива на зае...

Вижте още

Оперативна програма Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
26.02.2015

ОП "Развитие на човешките ресурси"  е насочена към постигането на по-висока, качествена и устойчива заетост във всички социални групи. Цели се редуциране на бедността, тласкане на социалното приобщаване и включване.Подобряват се качествено ключови компетенции на заети и незаети. "Развитие на човешките ресурси" [category=11]

Вижте още

Категории