Телефон за безплатна консултация 0876059006

До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР
Публикувано на 19.08.2016

До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР

Здравейте !


В края на годината ще стартира процедура, чрез която предприемачи могат да получат до 25 000 евро нисколихвен или дори безлихвен кредит. 


Микрокредит е финансиране в размер от 5,000 до 48,895 лева, или равностойността им в евро, предоставено при спазване на ограниченията, изложени в настоящия Документ, под формата на:


 Инвестиционно финансиране, с възможност за две години гратисен период за главницата, за срок до десет години;


 Краткосрочно финансиране за работен капитал с фиксиран погасителен план; 


 Револвираща кредитна линия; 


 Овърдрафт по разплащателна сметка; 


 Финансов лизинг (включително възстановимо ДДС); и


 Обратен лизинг (доколкото обслужва Допустими разходи)
Допустими крайни получатели
Категория А. 


Стартиращи социални предприятия и стартиращи предприятия, при които лицето, което е управляващ и притежаващ поне 50% от капитала на микропредприятието, или предприемачът, който осъществява дейност като самонаето физическо лице, попадат поне в една от следните уязвими групи:


  Безработен от повече от 6 месеца;


  На възраст до 29 г. вкл.;


  Човек с увреждания;


 Човек с увреждания е лице с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в обществото, равнопоставeно с останалите
Категория Б. 


Стартиращи предприятия, невключени в група А и съществуващи социални предприятия. 


„Стартиращо предприятие“ означава: Физически или юридически лица, които наскоро са се регистрирали като извършващи стопанска дейност самонаети (в т.ч. занаятчии, лица упражняващи свободни професии и др.), еднолични търговци или наскоро създадени микропредприятия, които отговарят едновременно на следните критерии: 


 регистрирани са до 2 години преди кандидатстването за финансиране; 


 не са разпределяли печалба;  не са излизали на фондовата борса; 


 не са резултат на сливане и разделяне. 


Лицата не трябва да притежават други дружества и трябва да са ангажирани лично с управлението на стартиращото предприятие, (в т.ч., когато лицето не извършва стопанска дейност като физическо лице или едноличен търговец, то следва да бъде управляващ и да притежава поне 50% от капитала на микропредприятието).


 „Социално“ е това предприятие, което независимо от правната му форма, кумулативно отговаря на следните условия:


  В съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално ФМФИБ ФИ Микрокредитиране със споделен риск Индикативни параметри за пазарни консултации август 2016 г. 18 въздействие, а не генерирането на печалба на своите собственици, членове и акционери и което:


 - Предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост и /или - Използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;
Актуално:Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина