Телефон за безплатна консултация 0876059006

Кои са новите моменти в критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства?
Публикувано на 21.03.2016

Кои са новите моменти в  критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства?

Здравейте !

  Този юли се очаква прием по мярка 4.1, която е сред най-желаните процедури за финансиране на земеделски стопанства. Мярката стартира и миналата година, като подадените заявления бяха повече от наличните средства за финансиране. Най-важното за всеки един бенефициент е да събере възможно най-висок брой точки, за да успее да получи финансиране.

  През приемът от 2015, финансиране получават бенефициенти, чиито стопанства бяха събрали поне 40 точки от възможни 100. Тази година възможните за получава точки се покачват на 120, като най-вероятно това означава, че 40 точки няма да стигнат за успех на проектното предложение.
Какви са новите моменти в критериите за оценка на кандидатите ?


- Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство (сектори "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и "Етеричномасленни") - 19 точки(20 ако имаме комбинация от 2 или 3 сектора)

- Подпомагане на биологично производство - 15 точки(трябва да сме преминали към биопроизводство към момента на подаване на заявлението за подпомагане)

- Осигуряване на заетост - тук имаме нов момент, който ще е голяма важност.(можем да достигнем до 20 точки за 2-та следващи критерия)

- Ако в изпълнение на проекта е заложено наемане на хора(без значение броят им)  - 10 точки.

- Ако бенефициента е извършвал дейност от минимум 3 години(има 3 приключени данъчни години и т.н.) и средноаритметичния брой на наетия персонал през последните 3 години е минимум 5 човека,  то се присъждат 10 точки.

- Кандидати от Северозападен район на планиране:

- Видин, Враца, Монтана - 5 точки.

- Ловеч, Плевен - 1 точка.

- Стопанства в необлагодетелствани райони - 9 точки.

- Стопанства в Натура 2000 - 9 точки.

- Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% - 8 точки.

- Внедряване на иновации в стопанството - 8 точки.

- Проекти, включващи строителство, обновяване на сгради, оборудване и машини, различни от земеделска техника(тези дейности трябва да са над 65%) -  10 точки.


Останалите точки се присъждат на кандидати, които са групи от производители(4 точки), кандидати, които изпълняват интегриран проект(4 точки), както и инвестиции, свързани с опазване на околната среда(4 точки).


Коментар: 

Личат критерии, които могат да облагодетелстват по-големи стопанства, които не са в чувствителни сектори. Стопанства, които произвеждат зърнени култури, ще могат да кандидатстват, като ще събират висок брой точки, от гледна точка на това, че имат голям брой нает персонал(20 точки), ще строят силози(10 точки) и могат да докажат енергийна ефективност и внедряване на иновации - 16 точки, групи на производители и т.н.АКТУАЛНО:


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина