Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за ""

Предстои откриване по мярка 4.1 (мярка  121) Предстои откриване по мярка 4.1 (мярка 121)
24.02.2015

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившата мярка за модернизация 121) :Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично- маслени и медицински култури" и производство на "технически култури", то условието за доказване на доход от земеделска дейност отп...

Вижте още

Предстои откриване по мярка 6.1 (Мярка 112- Млад фермер) Предстои откриване по мярка 6.1 (Мярка 112- Млад фермер)
24.02.2015

Бенефициенти: Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е между 8000 и 16000 стандартен производствен обем. Възраст - до 39 навършени години. Към момента на подаване на проектното предложение да не са изминали 18 месеца от стартирането на земеделска дейност.Финансова подкрепа: Фиксирано плащане от  25 000 евро на кандидат, които се изплащат на 2 транша.12 500 евро веднага с...

Вижте още

Оперативна програма Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
26.02.2015

ОП "Развитие на човешките ресурси"  е насочена към постигането на по-висока, качествена и устойчива заетост във всички социални групи. Цели се редуциране на бедността, тласкане на социалното приобщаване и включване.Подобряват се качествено ключови компетенции на заети и незаети. "Развитие на човешките ресурси" [category=11]

Вижте още

Оперативна програма Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност"
26.02.2015

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност" е основа за бизнеса в национален план. Заложени в нея са три основни типа растеж според "Европа 2020":- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична икономика, с по ефективно използване на ресурси;- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи нива на зае...

Вижте още

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Програма за развитие на селските райони 2014-2020
26.02.2015

Една от най-желаните и подходящи за бизнеса програми. Подпомага земеделски и неземеделски дейности в селските райони. Подпомагани проекти са свързани с развитие на земеделски стопанства, предприятия в производствения сектор, туризмът, услугите, стартиране на самостоятелен бизнес и други.http://prsr.government.bg/[category=9]

Вижте още

Национални и международни програми за финансиране Национални и международни програми за финансиране
27.02.2015

Тук влизат всички програми за финансиране, които не се покриват от Европейските фондове и програми. Такива са национални програми относно подобряване на условията на труд, стартиращи фирми, подобряване на енергийна ефективност с иновационен характер и други.Тук попадат и добре известните програми "Хоризонт 2020", Cosme 2014-2020, TRIGGER и други.[category=12]

Вижте още

 Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми
28.02.2015

Фонд "Условия на труд"  с цел- финансиране на дейности за подобряването на условията на труд, по установена програма от Националния съвет по условията на труд.Кои ?Подходящи бенефициенти са фирми с конкретна практическа насоченост. Финансирането е в размер - 30% от стойността на проекта.Какво?Одобрени за финансиране дейности са :-реконструкция и модернизация на вече работещи обекти;-модернизиране...

Вижте още

Как и кога се финансира един европейски проект ? Как и кога се финансира един европейски проект ?
01.03.2015

Един проект има няколко стъпки до успешното кандидатстване  и одобрение.Един успешен проект се постига чрез съвместната работа на консултанта с бенефициента. Много е важно бенефициента да приема предложения от консултанта, които може да му се сторят безсмислени. Нашата цел като консултанти е проектът ви да събере възможно най-висок брой точки при оценяване, за да осигурим одобрението му.Какво став...

Вижте още

Започна приемът на заявления за директни плащания Започна приемът на заявления за директни плащания
05.03.2015

Кампанията за прием на заявления по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г. започна днес. Земеделските стопани могат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби по земеделие. Срокът за подаване на заявления без санкции за закъснение е 15 май. Крайната дата е 9 юни, като за всеки просрочен ден след 15 май субсидията ще бъде намалена с 1%. Предвиденото подпомагане...

Вижте още

Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги) Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги)
05.03.2015

Новата мярка 6.4 отговаря на миналите 312/311 и се отнася към инвестиции в установяването и развитието на НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ дейности. Очаква се процедурата да стартира през първата половина на 2018-та година.Подготовката на проектни предложения може да започне.По мярка ще се подпомагат следните дейности:-Развитие на селския туризъм(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на същ...

Вижте още

Категории