Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ? Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ?
21.03.2016

Здравейте! В програмен период 2014-2020 се обръща голямо внимание на приоритизирането на районите за планиране.  В ОП "Иновации и конкурентоспособност" се залага регионализиране на индустрии по дадени райони, като развитието на някои технологии в даден район се оценява с повече точки при кандидатстване с проекти.На снимката може да разбере в кой район попадате.АКТУАЛНО:Мярка 4.1 Инвестиции в земед...

Вижте още

Кои са новите моменти в  критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства? Кои са новите моменти в критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства?
21.03.2016

Здравейте !  Този юли се очаква прием по мярка 4.1, която е сред най-желаните процедури за финансиране на земеделски стопанства. Мярката стартира и миналата година, като подадените заявления бяха повече от наличните средства за финансиране. Най-важното за всеки един бенефициент е да събере възможно най-висок брой точки, за да успее да получи финансиране.  През приемът от 2015, финансиране получава...

Вижте още

55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 ! 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 !
15.03.2016

Проектите са оценени съгласно изискванията на Наредба 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". В рамките на 130% от бюджета попадат проектите, получили 55 точки, включително. Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 42% (249 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.2.По време на представянет...

Вижте още

Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата
02.03.2016

Здравейте,по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите прост...

Вижте още

Кои са приоритетни/чувствителни сектори по мярка 6.3 ? Кои са приоритетни/чувствителни сектори по мярка 6.3 ?
25.02.2016

Здравейте,секторите, на които ще се дава приоритет по мярка 6.3 ще са с малко по-съкратен брой, от тези по мярка 6.1. Личи премахването на зайци и пъдпъдъци, с които бяха свързвани най-честите злоупотреби.Можете да се запознаете в статиятаТипове култури и видове животни и продукти от тях в обхвата на чувствителнитеза подпомагане секториКУЛТУРИОПИСАНИЕЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИКартофи, бататиКлубенови зел...

Вижте още

Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016 Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016
23.02.2016

На 22.02 се проведе информационна среща относно Общата селскостопанска политика в програмен период 2014-2020.На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, както и  изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.  Каква е информацията към момента ?Очаква се подписване на останалите проекти през месец март - по мярка 6.1 и мярка 4.1.Относ...

Вижте още

Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
11.02.2016

Здравейте, наредбата по мярка 6.3 е публикувана и вече се подават проектни предложения. Очаква се голям брой кандидати да подадат проектни предложения. В следващите редове представяме едно резюме на програмата, което ще се допълни, когато окончателният вариант е наличен.Допустими кандидати:1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;2. Икономически размер на земеде...

Вижте още

Процедура - Внедряване на иновации от стартиращи предприятия - стартиране Процедура - Внедряване на иновации от стартиращи предприятия - стартиране
06.02.2016

Здравейте !Обявена е нова процедура - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.Процедурата цели предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните нап...

Вижте още

Очаква се стартиране програма за самостоятелен  бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност Очаква се стартиране програма за самостоятелен бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност
03.02.2016

Здравейте !Миналата година стартира програма за стартиране на самостоятелна дейност от лица с поне 50% трайно намалена трудоспособност. В момента тази програма отново е активна, като се очаква заповедта за прием на проекти да се публикува през месец февруари 2018.Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или ф...

Вижте още

Проекти по процедура Ново работно място 2015 - кога ще се оценят ? Проекти по процедура Ново работно място 2015 - кога ще се оценят ?
30.01.2016

Здравейте ! Към момента по процедура "Ново работно място 2015" е налице забавяне в оценката на проектните предложения, поради големия брой подадени проекти. От управляващия орган излезе информация, че най-ранната дата за евентуална оценка на проектните предложения ще бъде 31.03.2016.  Към момента стартиране на същата процедура през 2016-та година не е предвидена.Кои процедури за финансиране ще ста...

Вижте още