Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ?
Публикувано на 18.12.2015

Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ?

Здравейте,

 одобрението на насоките по схема "Добри и безопасни условия на труд" е в процес. Все още се приемат предложения за промени по тях и ако имате такива - може да ги изпратите на мейл - pbfp1@mlsp.government.bg


Схемата е силно атрактивна към почти всички направления на бизнеса. Безспорно най-добри кандидати ще са предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работното място, поради субсидирането на всички транспортни разходи. Допустима дейност също така е - Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Относно допустимите за закупуване оборудване, обзавеждане, ДНА се наблюдава спад на допустимия процент, който можем да използваме за тези инвестиции - намален е до 10% от стойността на инвестициите по дейност 3, която дейност включва следните направления:

 Закупуване на ЛПС(лични предпазни средства) и специално работно облекло; 

Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд(BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System);

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване, които включват:

  при работа с оборудване, машини, съоръжения и др. 

 по време на технологични процеси, повлияни от фактори на работната среда и трудовия процес;

 при използване на различни материали;

 при пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.);

 при използване на транспортни средства или при работа с тях.

Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика. Допустимите инвестиции в оборудване могат да бъдат в сферата :

Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.


1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества: 

- локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; 

- нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; 

- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на 

замърсяване; 

- аварийни вентилационни системи; 

2. Защита от наднормен шум 

- защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани; 

- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум; 

- звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум; 

3. Защита от вибрации при работа  

- поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини; 

- осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.); 

4. Защита от навлизане в опасна зона 

- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни; 

- блокировки – механични, електрически или др.; 

- ограждения с блокировки; 

- предпазители; 

- предпазители с блокировки; 

- екрани; 

- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона; 

5. Защита от падащи предмети 

- козирки, навеси, прегради; 

- тунели; 

- мрежи;

- бордови дъски; 

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети 

- предпазители; 

- предпазни екрани; 

- паравани, ограждения; 

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон 

- парапети, перила, бордова дъска; 

- мрежи; 

- осигурителни линии; 

8. Защита от допир до горещи повърхности 

- изолиране на зоните; 

- ограждения, екрани; 

- изолиращи покрития; 

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

- обща вентилация; 

- локална аспирация;

- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори; 

- аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.); 

10. Защита от опасни лъчения 

- предпазни екрани - защитни покрития; 

- система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол; 

- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите; 

- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение; 

11. Защита от електростатични заряди 

- система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението; 

- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения; 

12. Защита от електромагнитни полета 

- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран; 

- екраниране с плътен материал или с метална мрежа; 

- предупредителна сигнализация или блокировка; 

13. Защита от неблагоприятен микроклимат 

- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение; 

- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/; 

- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат; 

- подмяна на дограма; 

- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията; 

- климатични системи/климатици;

14. Изкопи 

- платна за защитни системи за изкопи; 

- технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

- газсигнализатори; 

15. Защита от пожар и взрив 

- система от хидранти, шлангове със струйници; 

- автоматична пожарогасителна инсталация; 

- пожароизвестителна инсталация; 

- автоматични газанализатори; 

- мълниезащитна инсталация; 

16. Защита при работа в ограничени пространства 

- полиспастни системи за спасяване; 

- газсигнализатори; 

17. Защита при аварии и природни бедствия 

- система за аварийно известяване с цел евакуация; 

18. Електробезопасност 

- изолиращи щанги;

18. Електробезопасност 

- изолиращи щанги; 

- изолиращи стълби; 

- изолиращи площадки; 

- диелектрични килимчета; 

- предпазни екрани; 

- временни ограждения; 

- преносими заземители; 

- изолиращи щанги за преносими заземители; 

- изолиращи оперативни щанги; 

19. Защита от биологични агенти в работната среда 

- подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща); 

20. Ергономия при работа 

- ергономични офис столове; 

- ергономични работни столове.

Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР
Процедура  Eнергийна ефективност за МСП 
Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ? 

Бъдете здрави!
Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина