Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема "Ново работно място 2015" е публикувана за обсъждане със заинтересовани лица
Публикувано на 05.06.2015

Схема


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. 


С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 19.06.2015 г. (включително) на електронна поща: 

NRM2015@mlsp.government.bg 


След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани! 


Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.


За какво се отнася мярката ?

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.


Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.

СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.


Кой може да участва и какво финансиране получава  ? 

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от  20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.


Към статията има прикачен файл, в който можете да се запознаете по-подробно с предстоящата програма.

Източник - ОП "РЧР"
Схеми за стартиране на самостоятелен бизнес? - ЛИНК

Живея в селска община.По кои програми мога да участвам ? - ЛИНК

Линк към статия със списък на селските райони в България- ЛИНК
Линк към статия относно финансиране на условията на труд в предприятия + стаи за почивка - ЛИНК
Линк към статия относно финансиране на селски туризъм и производство - ЛИНК

Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина