Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ?
Публикувано на 03.11.2015

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ?

 Здравейте !

 Към момента тече обществено обсъждане на схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПК. Предложения и коментари по прикачените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bgКакво представлява схемата ? 

Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС(Иновационна стратегия за интелигентна специализация), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС(Иновационна стратегия за интелигентна специализация).Кой може да участва ? 

-Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

-Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

-Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати с други планове и програми, финансирани със средства на ЕСКакво може да се финансира ? 


Елемент А „Инвестиции“

  •         Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.

  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес  

  •         Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

  •         Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи

Елемент  Б „Услуги“

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.


Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проектаФинансиране ?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а  максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи 1 500 000 лв.ВАЖНО - Как ще се доказва иновация ?

Иновативността ще се доказва чрез:

- патент;

- свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта;

- свидетелство за регистрация на промишлен дизайн;

-заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или

- лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост;

- договор за прехвърляне на ноу-хау;

- договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост;

- декларация заавторски права върху произведението предмет на внедряваната иновация.

- договор за придобиване на резултати от НИРД;

- техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища/оценки от компетентни организации, упражняващи своята основна дейност в приоритетното направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде реализиранаиновацията;

-сключен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определени продукти(стоки или услуги) или процеси, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта;Важно: Иновациите трябва да попадат в следните сектори :

•    ИКТ и информатика:

производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

Big Data, GridandCloud Technologies;

безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

езикови технологии;

уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

•    мехатроника и чисти технологии:

производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

роботика и автоматизация на процеси;

проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

био-мехатроника;

интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

•    индустрия за здравословен живот и биотехнологии :

методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

нано-технологии в услуга на медицината;

био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

„сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

•    нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).


Важно: Окончателната информация може да претърпи корекции.
Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.


Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина