Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите
Публикувано на 08.06.2016

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Здравейте,

след програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.

Една от най – дългоочакваните мерки за всички които стопанисват водоеми:


Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.


Прилагането  на  мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.Кандидатстването по тази мярка ще ви даде възможност за :


— увеличаване на асортимента на производството ;

— модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства; 

— подобряване на производствените характеристики на водоема; 

— подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

— подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

— въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия 


Допустими бенефициенти:


-За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

-да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства.

- да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства.
Допустими разходи:


- за строително-монтажни работи 

- за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, 

- за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери)

- за закупуване на софтуер

- за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект

- за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта

- за въвеждане на системи за контрол на качеството и безопасни условия на труд ;

- за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;

- за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция 

- за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

-  за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

- за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството

- за диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.Финансиране:


Бюджет: 18 872 000 лв.

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП(малки и средни предприятия)- 50% от стойността на проекта.

Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за МСП-30%.

Очакванията са мярката да стартира в кратки срокове.


Наслука! :)
АКТУАЛНО:

  1. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
  2. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  3. Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
  4. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства 
  5. Енергийна и ресурсна ефективност 

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина