Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви
Публикувано на 30.05.2016

Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви

Здравейте!

В следващите редове описваме мярка 8.1, насочена към залесяване на неземеделски и земеделски земи. Инвестициите са насочени към опазване на почвите от ерозия, както и към поглъщането и съхраняването на въглерода. Залесяването на неземеделски земи също допринася за защита на териториите от природни бедствия и пожари, както и допринася за адаптирането към промените в климата.

Кой може да участва ?


Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;

Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;

Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.


Какво се финансира ?


А)

1. Почвоподготовка;

2. Закупуване на залесителен материал;

3. Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;

4. Разходи за труд при залесяване;

5. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);

6. Ограждане на залесената територия (където това е необходимо);

7. Попълване (презасяване или презасаждане);

8. Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земеделски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето ѝ;

9. Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;

10. В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, бенефициентът може  да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;

11. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.


Б)
Нематериални инвестиции:
1.   Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2.  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”.
Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.  


Условия за участие в процедурата:

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я стопанисват.
Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:
за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха;
за общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
за юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха.
Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.
Не-местни видове се използват само такива,  за които при оценка на въздействията не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и екосистемните услуги или че оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека.
В случаите на залесяване на държавна земя, подкрепа се предоставя само ако органът, който стопанисва тази земя е юридическо лице частно-правен субект или община.
Помощта за залесяване на земя, собственост на държавата, или за бързорастящи дървета покрива само разходите по залесяването.
Попълването на новосъздадените горски култури е допустимо само през първата година, ако прихващането, установено при есенната инвентаризация е между 25 и 80 %;


Приоритет ще получават:

·      Терени на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент).

·      Терени на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск).

·      Използваните за залесяване дървесни видове са местни видове и произходи.

·      При равни други условия, ще се дава приоритет на по-голямата площ.Какво е финансирането ?

Подпомагането по тази подмярка, както и всички разходи за залесяване по Мярка 8 ще бъде 100% от общите допустими разходи за създаване.
Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.
Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази под-мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за периода на действие на ПРСР.АКТУАЛНО:

  1. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
  2. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  3. Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
  4. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства 
  5. Енергийна и ресурсна ефективност 

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина