Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "конкурентоспособност"

Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност
15.11.2015

   Здравейте !Ще ви запознаем с някой основни термини и съкращения, които се използват при европейските и националните проекти.При желание от ваша страна - можем да добавим и други. Използвайте контактната форма.Речник:Управляващ орган  - Национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програмаКандидати за безвъзмездна финансова помощ- Кандидати за безвъзмездна...

Вижте още

Кои програми ще стартират до края на годината ? част I Кои програми ще стартират до края на годината ? част I
24.11.2015

Здравейте,годината върви края си, някои схеми стартираха, други предстоят.Кои програми и схеми се очаква да стартират до края на 2015-та ? ПРСРВ сектора ще стартира единствено МЯРКА 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" към края на месец ноември. Зърно и винопроизводители са подали жалби в съда срещу схемата, с цел да се променят текстове и критериите за оценка на п...

Вижте още

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ? Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.Моля, обърнете внимание на следната схема:                            Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр...

Вижте още

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ? Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени м...

Вижте още

Процедура  Eнергийна ефективност за МСП Процедура Eнергийна ефективност за МСП
07.12.2015

Здравейте,Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприя...

Вижте още

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти
13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 111 984 741,6 лева / 57 256 889,20 евро.В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/...

Вижте още

Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ? Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ?
21.03.2016

Здравейте! В програмен период 2014-2020 се обръща голямо внимание на приоритизирането на районите за планиране.  В ОП "Иновации и конкурентоспособност" се залага регионализиране на индустрии по дадени райони, като развитието на някои технологии в даден район се оценява с повече точки при кандидатстване с проекти.На снимката може да разбере в кой район попадате.АКТУАЛНО:Мярка 4.1 Инвестиции в земед...

Вижте още

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите
08.06.2016

Здравейте,след програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.Една от най – дългоочакваните мерки за всички които стопанисват водоеми:Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.Прилагането  на  мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряван...

Вижте още

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
19.06.2017

   Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „...

Вижте още

Категории