Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?
Публикувано на 05.04.2016

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?


Здравейте,

от МЗХ се опитват да повишат развитието на малките стопанства (такива до 7999 СПО) и  се залагат мерки, чието изпълнение би помогнало на тези земеделски производители, които не притежават достатъчно животински единици или насаждения за да участват по по-голямата програма 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.
Какво представлява мярка 4.1.2 и за какво се отнася ?


Мярка 4.1.2 спомага за инвестиране в  подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);

Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;

Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;

Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.Кои са допустими кандидати ? 


Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“ и "животни".

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г., както и по мярка 6.1 Млад фермер и 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.


Какво можем да финансираме ?


Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др;

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15 консултански услуги,управление на стопанството и услуги по заместване на стопанството;

Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.Какво ще ни носи преимущество(повече точки) при кандидатстване ?


Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци,животни, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации.Какво е финансирането ? Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля  80%  в следните случаи:

За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;

За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  - 10 %;

За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.

Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро - максимално  70 000 евро

АКТУАЛНО:

  1. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
  2. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  3. Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
  4. Внедряване на иновации от стартиращи предприятия
  5. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства 
  6. Енергийна и ресурсна ефективност 


Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина