Телефон за безплатна консултация 0876059006

Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд
Публикувано на 15.04.2016

Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Проектни предложения ще се приемат до 14.06.2016 г. 17:30 часа.


1. Цел на процедурата:

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез  осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на  организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.2. Размер на финансирането:

 •  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 •  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева


3. Интензитет на финансирането:

 •     За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране, т.е. получават цялата сума, за която кандидатстват.
 •     За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20%.


4. Допустими дейности:


1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в  размер на 20% от общата стойност на проекта. 
Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси. Необходимостта от промени в наличните системи за развитие на човешките ресурси следва да са обвързани със стратегията за развитие на предприятието и да се основават на свързана с нея потребност от организационни промени от различен характер. Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст: 

 •  Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

 •  Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;

 • Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

 •  Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;

 •  Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. – до 0,50 лв/км.3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Към дейността са включени следните примерни поддейности:

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

3.2. Закупуване на лични предпазни средства(ЛПС) и специално работно облекло. 

Забележка

 •  Недопустимо е закупуването на резервни бройки! 
 • УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно 
 •  Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови. 3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System)

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.


4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

- Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца; 

- Осигуряване на достъп за хора с увреждания; 

- Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните 

условия на труд; 

- Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт.АКТУАЛНО:

 1. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
 2. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
 3. Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
 4. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства 
 5. Енергийна и ресурсна ефективност 

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.


 • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина