Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "машини"

Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд
15.04.2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.Проектни предложения ще се приемат до 14.06.2016 г. 17:30 часа.1. Цел на процедурата:Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез  осигуряването на добри и безопасни условия на труд,...

Вижте още

Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура
03.06.2016

Здравейте,мярка 7.2 е една от мерките, които се очакват да бъдат активни през 2016-та година. Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи,...

Вижте още

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите
08.06.2016

Здравейте,след програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.Една от най – дългоочакваните мерки за всички които стопанисват водоеми:Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.Прилагането  на  мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряван...

Вижте още

Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
22.06.2016

Здравейте,към момента е отворена за прием на проектни предложения процедура за подобряване и развитие на управленския капацитет в малки и средни предприятия. Проектни предложения ще се приемат до 15.08.2016. Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания, за да могат да участват :да са микро, малки или средни предприятияда имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)...

Вижте още

Кои програми ще стартират през 2017 ? Кои програми ще стартират през 2017 ?
12.12.2016

Здравейте,след офанзивата по мярка 4.1, ще ви опишем кои процедури са заложени в индикативните графици на оперативните програми по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, както и някои национални. В първа част на статията ще засегнем Програма за развитие на селските райони и привлекателните за бизнеса процедури.ПРСР(Програма за развитие на селските райони):Мярка 4.2 Преработка и маркетинг на земеделски продукти:-Проце...

Вижте още

Мярка 8.6  - преработка и търговия с дървесина - отворена до 31 юли Мярка 8.6 - преработка и търговия с дървесина - отворена до 31 юли
25.08.2017

Здравейте,мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ е отворена за участие от потенциални бенефициенти. Това означава, че собствениците на гори ще могат да участват с проектни предложения тази година през месеци май, юни и юли. Процедурата е насочена към преработка и маркетинг на дървесина от лица ползватели на минимум 0.5ха горск...

Вижте още

Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК
25.09.2017

Здравейте,дългоочакваната процедура за насърчаването на предприемачи в ранен етап на развитие е на обществено обсъждане.По процедурата ще се създават и подпомагат нови предприятия, които попадат в приоритетните сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Б...

Вижте още

Предприемачи в сектори Архитектура  и  Фотографски дейности получават до 80% финансиране Предприемачи в сектори Архитектура и Фотографски дейности получават до 80% финансиране
09.10.2017

Здравейте, процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК ще финансира редица предприемачи от различни сектори на развитие, сред които са такива, които развиват дейност в сектори на икономическа дейност : "Архитектура" и "Фотографски дейности".  Съответно икономическите дейности, които трябва да извършват са:Сектор "Архитектура"- Консултации по архитектурни дейности- Проектиране на сгради-...

Вижте още

Процедура за  предприемачи стартира през януари 2018 Процедура за предприемачи стартира през януари 2018
14.12.2017

Здравейте,след края на 2017-та се очакват стартирането на 2 инструмента, които могат да спомогнат за развитието на предприемаческата среда. Едната от процедурите е "Насърчаване на предприемачеството", която сме представили в предишна статия. Другия инструмент представлява микрокредитиране със споделен риск, чиито спецификации ще обсъдим в следваща публикация. В настоящата новина ще разгледаме нови...

Вижте още

Сектори за финансиране, които са допустими по програма за насърчаване на предприемачестовто Сектори за финансиране, които са допустими по програма за насърчаване на предприемачестовто
14.12.2017

 Здравейте,    единствените сектори, които могат да получат финансиране по процедура "Насърчаване на предприемачестовто", която ще стартира през 2018 са :I. Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;С20 „Производство на химични продукти“;С26 „Производство на компютърна и комуникационна те...

Вижте още

Категории