Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "спо"

Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд
15.04.2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.Проектни предложения ще се приемат до 14.06.2016 г. 17:30 часа.1. Цел на процедурата:Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез  осигуряването на добри и безопасни условия на труд,...

Вижте още

Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви
30.05.2016

Здравейте!В следващите редове описваме мярка 8.1, насочена към залесяване на неземеделски и земеделски земи. Инвестициите са насочени към опазване на почвите от ерозия, както и към поглъщането и съхраняването на въглерода. Залесяването на неземеделски земи също допринася за защита на териториите от природни бедствия и пожари, както и допринася за адаптирането към промените в климата.Кой може да уч...

Вижте още

Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура
03.06.2016

Здравейте,мярка 7.2 е една от мерките, които се очакват да бъдат активни през 2016-та година. Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи,...

Вижте още

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите
08.06.2016

Здравейте,след програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.Една от най – дългоочакваните мерки за всички които стопанисват водоеми:Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.Прилагането  на  мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряван...

Вижте още

Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
22.06.2016

Здравейте,към момента е отворена за прием на проектни предложения процедура за подобряване и развитие на управленския капацитет в малки и средни предприятия. Проектни предложения ще се приемат до 15.08.2016. Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания, за да могат да участват :да са микро, малки или средни предприятияда имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)...

Вижте още

До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР
19.08.2016

Здравейте !В края на годината ще стартира процедура, чрез която предприемачи могат да получат до 25 000 евро нисколихвен или дори безлихвен кредит. Микрокредит е финансиране в размер от 5,000 до 48,895 лева, или равностойността им в евро, предоставено при спазване на ограниченията, изложени в настоящия Документ, под формата на: Инвестиционно финансиране, с възможност за две години гратисен период...

Вижте още

Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти
03.10.2016

Здравейте,мярката за модернизиране на земеделски стопанства 4.1  ще отвори за прием на документи към края на месец октомври, като приемът ще продължи до 7-ми декември. Мярката е една от най-желаните от кандидатите, които се развиват във фермерския бранш в България.  Процедурата ще стартира с целия останал бюджет от 237 млн. евро.Личат няколко нови момента, които трябва да се вземат под внимание:1....

Вижте още

Кои програми ще стартират през 2017 ? Кои програми ще стартират през 2017 ?
12.12.2016

Здравейте,след офанзивата по мярка 4.1, ще ви опишем кои процедури са заложени в индикативните графици на оперативните програми по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, както и някои национални. В първа част на статията ще засегнем Програма за развитие на селските райони и привлекателните за бизнеса процедури.ПРСР(Програма за развитие на селските райони):Мярка 4.2 Преработка и маркетинг на земеделски продукти:-Проце...

Вижте още

Публикува се ранкирането по мярка 4.1 Публикува се ранкирането по мярка 4.1
15.03.2017

 Към момента е публикувано предварителното ранкиране на проекти по мярка 4.1 от последния прием. Разглеждат се проекти, които са защитили минимум 53 точки. Очакваме броят на точките, които са нужни за одобрение на проектите да падне под 50 точки, но предстои да видим. ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инв...

Вижте още

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
19.06.2017

   Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „...

Вижте още

Категории