Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "спо"

Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ? Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ?
18.12.2015

Здравейте, одобрението на насоките по схема "Добри и безопасни условия на труд" е в процес. Все още се приемат предложения за промени по тях и ако имате такива - може да ги изпратите на мейл - pbfp1@mlsp.government.bgСхемата е силно атрактивна към почти всички направления на бизнеса. Безспорно най-добри кандидати ще са предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работно...

Вижте още

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти
13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 111 984 741,6 лева / 57 256 889,20 евро.В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/...

Вижте още

Мярка 6.1 - проверки и договори Мярка 6.1 - проверки и договори
26.01.2016

 От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне.   Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бен...

Вижте още

Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства
30.01.2016

Очакван старт на процедурата - октомври 2016Подходящи кандидати:- земеделски стопани, притежаващи най-малко 8000 СПО- юридически лица- признати групи производители и признати организации на производители Допустими разходи и инвестиции:- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобря...

Вижте още

Очаква се стартиране програма за самостоятелен  бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност Очаква се стартиране програма за самостоятелен бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност
03.02.2016

Здравейте !Миналата година стартира програма за стартиране на самостоятелна дейност от лица с поне 50% трайно намалена трудоспособност. В момента тази програма отново е активна, като се очаква заповедта за прием на проекти да се публикува през месец февруари 2018.Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или ф...

Вижте още

Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
11.02.2016

Здравейте, наредбата по мярка 6.3 е публикувана и вече се подават проектни предложения. Очаква се голям брой кандидати да подадат проектни предложения. В следващите редове представяме едно резюме на програмата, което ще се допълни, когато окончателният вариант е наличен.Допустими кандидати:1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;2. Икономически размер на земеде...

Вижте още

Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016 Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016
23.02.2016

На 22.02 се проведе информационна среща относно Общата селскостопанска политика в програмен период 2014-2020.На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, както и  изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.  Каква е информацията към момента ?Очаква се подписване на останалите проекти през месец март - по мярка 6.1 и мярка 4.1.Относ...

Вижте още

Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата
02.03.2016

Здравейте,по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите прост...

Вижте още

Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ? Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ?
21.03.2016

Здравейте! В програмен период 2014-2020 се обръща голямо внимание на приоритизирането на районите за планиране.  В ОП "Иновации и конкурентоспособност" се залага регионализиране на индустрии по дадени райони, като развитието на някои технологии в даден район се оценява с повече точки при кандидатстване с проекти.На снимката може да разбере в кой район попадате.АКТУАЛНО:Мярка 4.1 Инвестиции в земед...

Вижте още

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ? Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?
05.04.2016

Здравейте,от МЗХ се опитват да повишат развитието на малките стопанства (такива до 7999 СПО) и  се залагат мерки, чието изпълнение би помогнало на тези земеделски производители, които не притежават достатъчно животински единици или насаждения за да участват по по-голямата програма 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.Какво представлява мярка 4.1.2 и за какво се отнася ?• Мярка 4.1.2 спомага за...

Вижте още

Категории