Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Процедури Добри и безопасни условия на труд и Ново работно място - какво се случва с оценяването ? Процедури Добри и безопасни условия на труд и Ново работно място - какво се случва с оценяването ?
04.07.2016

Здравейте ! Управляващият орган на процедура Добри и безопасни условия на труд стартира процеса по ранкиране на подадените проектни предложения. Първоначално ще се направи оценка на административно съответствие- ще се проверяват документи, които са подавани с проектното предложение, декларации и фирмени данни. След като изтече тази първа част от оценката се преминава към основната оценка - на факт...

Вижте още

Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
22.06.2016

Здравейте,към момента е отворена за прием на проектни предложения процедура за подобряване и развитие на управленския капацитет в малки и средни предприятия. Проектни предложения ще се приемат до 15.08.2016. Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания, за да могат да участват :да са микро, малки или средни предприятияда имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)...

Вижте още

Около 2500 проектни предложения са подадени по процедура Добри и безопасни условия на труд Около 2500 проектни предложения са подадени по процедура Добри и безопасни условия на труд
14.06.2016

Здравейте,днес 14.06.2016 е крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура Добри и безопасни условия на труд.Програмата беше силно привлекателна за бизнеса, като за подобряване на условията на труд в предприятията се отпускаха средства в размер на 100% от стойността на проекта, а за големи предприятия - 80%. Около 17:00 часа, подадените проектни предложения бяха около 2500. Отново...

Вижте още

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите
08.06.2016

Здравейте,след програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.Една от най – дългоочакваните мерки за всички които стопанисват водоеми:Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.Прилагането  на  мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряван...

Вижте още

Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура Мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура
03.06.2016

Здравейте,мярка 7.2 е една от мерките, които се очакват да бъдат активни през 2016-та година. Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи,...

Вижте още

Увеличен бюджет по мярка 4.1 - финансират се проекти с 39 точки ! Увеличен бюджет по мярка 4.1 - финансират се проекти с 39 точки !
02.06.2016

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че с промяна в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е увеличен размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Увеличението е в размер на левовата р...

Вижте още

Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви Мярка 8.1 подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви
30.05.2016

Здравейте!В следващите редове описваме мярка 8.1, насочена към залесяване на неземеделски и земеделски земи. Инвестициите са насочени към опазване на почвите от ерозия, както и към поглъщането и съхраняването на въглерода. Залесяването на неземеделски земи също допринася за защита на териториите от природни бедствия и пожари, както и допринася за адаптирането към промените в климата.Кой може да уч...

Вижте още

Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд Старт на процедура Добри и безопасни условия на труд
15.04.2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.Проектни предложения ще се приемат до 14.06.2016 г. 17:30 часа.1. Цел на процедурата:Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез  осигуряването на добри и безопасни условия на труд,...

Вижте още

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ? Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?
05.04.2016

Здравейте,от МЗХ се опитват да повишат развитието на малките стопанства (такива до 7999 СПО) и  се залагат мерки, чието изпълнение би помогнало на тези земеделски производители, които не притежават достатъчно животински единици или насаждения за да участват по по-голямата програма 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.Какво представлява мярка 4.1.2 и за какво се отнася ?• Мярка 4.1.2 спомага за...

Вижте още

Процедура Добри и безопасни условия на труд - обществено обсъждане и стартиране Процедура Добри и безопасни условия на труд - обществено обсъждане и стартиране
30.03.2016

Здравейте !  Процедура "Добри и безопасни условия на труд" 2016 трябваше да е стартирала към момента, но поради много получени проектни предложения по схема "Ново работно място", приемът се забави.  Към момента Управляващия орган на ОП РЧР публикува получените предложения за корекции по предварителната наредба. Предложения и становища относно процедурата се приемат в срок до 17:30 часа на 07/04/20...

Вижте още