Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ? Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ?
17.08.2015

Здравейте, читатели! Днес описваме бившата мярката за преработка на земеделска продукция - мярка 123. Oчакван старт февруари 2018Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.  Подкрепа се предо...

Вижте още

Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020
09.08.2015

Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.  Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предп...

Вижте още

Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ? Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ?
29.07.2015

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен с...

Вижте още

Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер
29.07.2015

Мярка 6.1(млад фермер) - На 24 юли 2015 г. изтече срокът за подаване на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.В рамките на обявения прием по подмярката бяха подадени 2621 бр. заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия над 65,5 милиона евро. Най-много млади стопани са под...

Вижте още

Процедура Ново работно място - наемане на служители Процедура Ново работно място - наемане на служители
21.07.2015

Здравейте, приятели !В настоящата статията основно ще опишем интересна схема по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е активна към момента и проектни предложения се приемат. Също така очакваме стартирането на проекти за финансиране на самостоятелен бизнес през идната есен. В следващи статии ще дадем повече подробности.Да започнем със процедурата "Ново работно място" :Схемата има за цел...

Вижте още

Резюме на програмите през месец ЮНИ.  По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1 Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1
26.06.2015

Здравейте, приятели ! Средата на годината дойде, някои програми приключиха, други са стартирали в момента, трети очакват финални "настройки" за да отворят прием. Ще покажем какво ще стартира до края на годината по няколко оперативни програми - Конкурентоспособност, Човешки Ресурси, ПРСР както и някой други национални програми. Статията ще бъде публикува в две части : ЧАСТ 1 се отнася към ПРСР и ОП...

Вижте още

Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители
22.06.2015

 Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща:Първо, средствата за стипендиите са...

Вижте още

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя
18.06.2015

 От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г.       Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за ф...

Вижте още

Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020 Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020
18.06.2015

Здравейте,в следващите редове представяме схемата по ОП "РЧР" - АКТИВНИ.Целите на мярката: - да се идентифицират младежи до 29 години, които не работят, нямат завършенообразование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, с цел включванетоим в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им наработа или връщането им в образователната система.Целев...

Вижте още

Схема Схема "Ново работно място 2015" е публикувана за обсъждане със заинтересовани лица
05.06.2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 19.06.2015 г. (включително) на електронна по...

Вижте още